Video giới thiệu Amazon Elasticsearch Service (ES)

Amazon Elasticsearch là hệ thống một tìm kiếm và phân tích (mã nguồn mở) phổ biến cho các trường hợp sử dụng như phân tích log, ứng dụng giám sát thời gian thực, và nhấp vào phân tích dòng. Amazon Elasticsearch dịch vụ quy định tất cả các nguồn lực cho cluster của bạn và khởi chạy nó. Dịch vụ này sẽ tự động phát hiện và thay thế những nút Elasticsearch hỏng, giảm chi phí liên quan đến cơ sở hạ tầng tự quản lý và phần mềm Elasticsearch.

Apache Solr (search engine) là gì?

Solr là một nền tảng search chuyên nghiệp mã nguồn mở, được viết bằng Java, từ dự án Apache Lucene. Những tính năng chính bao gồm full-text search (tìm kiếm toàn văn bản), hit highlighting (đánh dấu), faceted search (tìm kiếm sắc cạnh), real-time index (đánh chỉ mục thời gian thực), dynamic clustering (phân nhóm linh động), database integration (tích hợp cơ sở dữ liệu), NoSQL và xử lý văn bản phong phú

Elasticsearch (search engine) là gì?

Elasticsearch là search engine (lõi/máy tìm kiếm) dựa trên Lucene. Nó cung cấp khả năng full-text search với giao thức http và dữ liệu JSON. Elasticsearch được phát triển trên Java và là mã mở. Elasticsearch là search engine doanh nghiệp phổ biến nhất, tiếp theo là Apache Solr (cũng dựa trên Lucene)