Một số cách viết ngắn gọn code trong Javascript ES6

Khai báo biến Gán giá trị cho nhiều biến Ta có thể gán giá trị cho nhiều biến sử dụng cấu trúc mảng. Toán tử bậc 3 Thay vì dùng câu lệnh if-else ta có thể dùng toán tử bậc 3 để viết ngắn gọn hơn Gán giá trị mặc định Ta có thể dùng … Đọc tiếp Một số cách viết ngắn gọn code trong Javascript ES6