WordPress .htaccess dùng 2 tên miền và tránh lỗi No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header

Giả sử có tên miền chính là shop.vn6.vn, tên miền phụ là vn6.vn sẽ hiện thị sub url của tên miền chính. Bên cạnh đó, khi truy cập 1 số file như font, css, js từ tên miền phụ sẽ báo lỗi No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header, tất cả chúng ta cần là sử dụng đoạn code … Đọc tiếp WordPress .htaccess dùng 2 tên miền và tránh lỗi No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header

Danh sách các cờ (flag) trong file .htaccess

Danh sách cờ .htaccess C (được xâu chuỗi với quy tắc tiếp theo) CO = cookie (đặt cookie được chỉ định) E = var: value (đặt biến môi trường var thành giá trị) F (bị cấm – gửi tiêu đề 403 cho người dùng) G (biến mất – không còn tồn tại) H = trình … Đọc tiếp Danh sách các cờ (flag) trong file .htaccess

Thay đổi tên miền của website WordPress bằng file .htaccess

Có 2 nơi cần thay đổi thông tin: Cập nhật tên miền mới trong Setting của WordPress Setting >> General Cập nhật file htaccess để thay đổi tên miền của website <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^olddomain\.com$ [OR] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.olddomain\.com$ RewriteRule (.*)$ http://newdomain.com/$1 [R=301,L] </IfModule> Giải thích: giả sử tên miền cũ gồm … Đọc tiếp Thay đổi tên miền của website WordPress bằng file .htaccess