Điện toán đám mây là gì?

Điện toán đám mây là việc cung cấp theo yêu cầu sức mạnh tính toán, lưu trữ cơ sở dữ liệu, ứng dụng và các tài nguyên CNTT khác thông qua một nền tảng dịch vụ đám mây qua internet với chính sách thanh toán theo mức sử dụng. Các khái niệm cơ bản về … Đọc tiếp Điện toán đám mây là gì?

Tối ưu thêm Amazon S3 với Amazon CloudFront

Amazon CloudFront là cũng là một web service do Amazon cung cấp với mục đích tăng tốc độ phân phối dữ liệu tĩnh (static content) và động (dynamic content) của một website như video, image, các files js, css, html.. cho người sử dụng. CloudFront lưu trữ và phân phối data thông qua các trung tâm mạng lưới dữ liệu trên toàn thế giới, được gọi là Edge locations