WordPress .htaccess dùng 2 tên miền và tránh lỗi No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header

Giả sử có tên miền chính là shop.vn6.vn, tên miền phụ là vn6.vn sẽ hiện thị sub url của tên miền chính. Bên cạnh đó, khi truy cập 1 số file như font, css, js từ tên miền phụ sẽ báo lỗi No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header, tất cả chúng ta cần là sử dụng đoạn code … Đọc tiếp WordPress .htaccess dùng 2 tên miền và tránh lỗi No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header

Chuyển hướng toàn bộ website wordpress từ http về https bằng .htaccess

Thêm đoạn code sau vào file .htaccess RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} !=on RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE] Header always set Content-Security-Policy “upgrade-insecure-requests;” Nội dung sẽ tương tự như ảnh sau: Tham khảo https://help.dreamhost.com/hc/en-us/articles/215747758-Force-your-site-to-load-securely-with-an-htaccess-file

Tự tay lập trình plugin WordPress của bạn

Tại sao bạn muốn tạo một plugin? Nếu bạn giống như tôi, có thể bạn đang thêm chức năng vào theme của mình thay vì tạo một plugin. Có nhiều trường hợp làm như vậy là tốt, nhưng cũng có trường hợp chức năng tùy chỉnh tốt hơn nên được thêm vào plugin. Tại sao bạn có … Đọc tiếp Tự tay lập trình plugin WordPress của bạn

Tự tay tạo child theme cho WordPress

Giới thiệu WordPress developers đã thêm khả năng tạo child theme để bạn có thể dễ dàng xây dựng sub-theme dựa trên tính chất của theme master. Một child theme cho phép bạn sử dụng và điều chỉnh master theme, sau đó lưu child theme độc lập nhằm tránh ảnh hưởng tới theme gốc. Trong … Đọc tiếp Tự tay tạo child theme cho WordPress