Bảng giá sử dụng AWS Lambda

Lambda tính một request mỗi lần nó bắt đầu thực hiện để đáp ứng với một thông báo sự kiện hoặc gọi cuộc gọi, bao gồm  cả thử nghiệm gọi từ bàn điều khiển. Bạn bị tính phí cho tổng số request trên tất cả các chức năng của bạn.

Duration được tính từ thời gian mã của bạn bắt đầu thực hiện cho đến khi nó trả về hoặc chấm dứt khác, được làm tròn đến 100ms gần nhất. Giá phụ thuộc vào số lượng bộ nhớ mà bạn phân bổ cho chức năng của bạn.

Những điểm mạnh và điểm yếu của serverless computing

Dựa trên việc Amazon Web Services, Google, và Microsoft đều đang tập trung hơn vào các dịch vụ serverless của họ. Ví dụ như gần đây AWS đã cung cấp một số thông tin cập nhật khá khả quan cho Lambda. Bên cạnh đó còn có rất nhiều công ty khác với dự định tương tự.