Android material design là gì?

Material design là bộ hướng dẫn toàn diện việc thiết kế một cách trực quan, chuyển động và tương tác đa nền tảng và thiết bị.

Viết một bình luận