Tự tay lập trình plugin WordPress của bạn

Tại sao bạn muốn tạo một plugin? Nếu bạn giống như tôi, có thể bạn đang thêm chức năng vào theme của mình thay vì tạo một plugin. Có nhiều trường hợp làm như vậy là tốt, nhưng cũng có trường hợp chức năng tùy chỉnh tốt hơn nên được thêm vào plugin. Tại sao bạn có … Đọc tiếp Tự tay lập trình plugin WordPress của bạn