Danh sách các cờ (flag) trong file .htaccess

Danh sách cờ .htaccess

 • C (được xâu chuỗi với quy tắc tiếp theo)
 • CO = cookie (đặt cookie được chỉ định)
 • E = var: value (đặt biến môi trường var thành giá trị)
 • F (bị cấm – gửi tiêu đề 403 cho người dùng)
 • G (biến mất – không còn tồn tại)
 • H = trình xử lý (trình xử lý thiết lập)
 • L (quy tắc cuối cùng – dừng xử lý)

Quy tắc cuối cùng: hướng dẫn máy chủ ngừng viết lại sau khi lệnh trước được xử lý.

 • N (tiếp theo – tiếp tục các quy tắc xử lý)
 • NC (phân biệt chữ hoa chữ thường)
 • NE (không thoát các ký tự URL đặc biệt trong đầu ra)
 • NS (bỏ qua quy tắc này nếu yêu cầu là một yêu cầu phụ)
 • P (proxy – tức là apache nên lấy nội dung từ xa được chỉ định trong phần thay thế và trả về)
 • PT (chuyển qua – sử dụng khi xử lý URL với trình xử lý bổ sung, ví dụ: mod_alias)
 • R (chuyển hướng tạm thời đến URL mới)
 • R = 301 (chuyển hướng vĩnh viễn đến URL mới)
 • QSA (nối chuỗi truy vấn từ yêu cầu đến URL được thay thế)
 • S = x (bỏ qua quy tắc x tiếp theo)
 • T = kiểu mime (kiểu mime được chỉ định)

Các cờ được thêm vào cuối quy tắc viết lại để cho Apache biết cách diễn giải và xử lý quy tắc. Chúng có thể được sử dụng để yêu cầu apache coi quy tắc là không phân biệt chữ hoa chữ thường, dừng xử lý các quy tắc nếu quy tắc hiện tại khớp hoặc nhiều tùy chọn khác. Chúng được phân tách bằng dấu phẩy và được chứa trong dấu ngoặc vuông.

Xem thêm   Loại bỏ 1 số folder ra khỏi luật rewrite trong file .htaccess

Tham khảo: https://stackoverflow.com/questions/16468098/what-is-l-in-qsa-l-in-htaccess

Viết một bình luận