Design Pattern cho việc quản lý cơ sở dữ liệu lớn mở rộng

Theo dõi slide tại đây: Design Patterns for Large-Scale Database Management Presentation

Design pattern cách mạng hóa lập trình hướng đối tượng và rất quan trọng cho-kiến trúc hướng dịch vụ. Tuy nhiên, cũng có những design pattern hoạt động tốt cho các hệ thống cơ sở dữ liệu. Dưới đây là 6 design pattern quan trọng được dùng:

  • Dịch vụ dữ liệu giao dich (Transactional data service)
  • Dịch vụ dữ liệu chịu lỗi (Fault-tolerant data service)
  • Dịch vụ dữ liệu đa website (Multi-site data service)
  • Dịch vụ dữ liệu phân đoạn (Sharded data service)
  • Cầu nối dữ liệu thời gian thực (Real-time data bridge)
  • Kết nối sắp đặt (Fabric Connector)

Tham khảo:

http://conferences.oreilly.com/oscon/oscon2013/public/schedule/detail/29176

Viết một bình luận