LDAP là gì? Lập trình PHP với LDAP

LDAP là gì?

LDAP là chữ viết tắt của Lightweight Directory Access Protocol. LDAP phát triển dựa trên chuẩn X500. Đây là chuẩn cho dịch vụ thư mục (Directory Service – DS) chạy trên nền tảng OSI.

LDAP được coi là lightweight vì LDAP sử dụng gói tin overhead thấp, được xác định chính xác trên lớp TCP của danh sách giao thức TCP/IP (các dịch vụ hướng kết nối) còn X500 là heavyweight vì là lớp giao thức ứng dụng, chứa nhiều header hơn (các header của các layer tầng thấp hơn)

Lập trình PHP với LDAP

 • ldap_8859_to_t61 – Dịch 8859 ký tự đến t61 ký tự
 • ldap_add – Thêm mục vào thư mục LDAP
 • ldap_bind – Liên kết với thư mục LDAP
 • ldap_close – Bí danh của ldap_unbind
 • ldap_compare – So sánh giá trị của thuộc tính được tìm thấy trong mục được chỉ định với DN
 • ldap_connect – Kết nối với máy chủ LDAP
 • ldap_control_paged_result_response – Truy xuất tệp tin phân trang LDAP pagination
 • ldap_control_paged_result – Gửi kiểm soát phân trang LDAP
 • ldap_count_centies – đếm số mục trong một tìm kiếm
 • ldap_delete – Xóa một mục từ một thư mục
 • ldap_dn2ufn – Chuyển đổi DN sang định dạng Naming Friendly User
 • ldap_err2str – Chuyển đổi số lỗi LDAP thành thông báo lỗi chuỗi
 • ldap_errno – Trả lại số lỗi LDAP của lệnh LDAP mới nhất
 • ldap_error – Trả lại thông báo lỗi LDAP của lệnh LDAP mới nhất
 • ldap_escape – Thoát một chuỗi để sử dụng trong bộ lọc LDAP hoặc DN
 • ldap_exop_passwd – người trợ giúp hoạt động mở rộng PASSWD
 • ldap_exop_refresh – Làm mới người trợ giúp hoạt động mở rộng
 • ldap_exop_whoami – WHO helper mở rộng hoạt động
 • ldap_exop – Thực hiện một thao tác mở rộng
 • ldap_explode_dn – Chia DN thành các thành phần của nó
 • ldap_first_attribute – Trả về thuộc tính đầu tiên
 • ldap_first_entry – Trả lại id kết quả đầu tiên
 • ldap_first_reference – Trả lời lần tham chiếu đầu tiên
 • ldap_free_result – Bộ nhớ kết quả miễn phí
 • ldap_get_attributes – Lấy thuộc tính từ mục nhập kết quả tìm kiếm
 • ldap_get_dn – Lấy DN của mục nhập kết quả
 • ldap_get_entries – Nhận tất cả các kết quả
 • ldap_get_option – Nhận giá trị hiện tại cho các tùy chọn
 • ldap_get_values_len – Nhận tất cả các giá trị nhị phân từ một mục nhập kết quả
 • ldap_get_values ​​- Lấy tất cả giá trị từ mục nhập kết quả
 • ldap_list – Tìm kiếm một cấp
 • ldap_mod_add – Thêm giá trị thuộc tính vào thuộc tính hiện tại
 • ldap_mod_del – Xóa các giá trị thuộc tính từ thuộc tính hiện tại
 • ldap_mod_replace – Thay thế giá trị thuộc tính bằng các giá trị mới
 • ldap_modify_batch – Thực hiện hàng loạt và thực hiện một mục nhập LDAP
 • ldap_modify – Bí danh của ldap_mod_replace
 • ldap_next_attribute – Lấy thuộc tính kế tiếp trong kết quả
 • ldap_next_entry – Nhận mục nhập kết quả tiếp theo
 • ldap_next_reference – Nhận tài liệu tham khảo tiếp theo
 • ldap_parse_exop – Phân tích đối tượng kết quả từ một hoạt động mở rộng LDAP
 • ldap_parse_reference – Trích xuất thông tin từ mục nhập tham khảo
 • ldap_parse_result – Trích xuất thông tin từ kết quả
 • ldap_read – Đọc một mục nhập
 • ldap_rename – Sửa đổi tên của một mục nhập
 • ldap_sasl_bind – Liên kết đến thư mục LDAP sử dụng SASL
 • ldap_search – Tìm kiếm cây LDAP
 • ldap_set_option – Đặt giá trị của tùy chọn đã cho
 • ldap_set_rebind_proc – Đặt chức năng gọi lại để làm lại liên kết khi đuổi theo giới thiệu
 • ldap_sort – Sắp xếp các mục kết quả LDAP ở phía máy khách
 • ldap_start_tls – Bắt đầu TLS
 • ldap_t61_to_8859 – Dịch t61 ký tự sang 8859 ký tự
 • ldap_unbind – Loại bỏ thư mục LDAP

Viết một bình luận