Kỹ thuật tổ chức buổi họp (brain storming)

Brainstorming hay còn gọi là “Động não”. Tuy nhiên, trong bài viết này, để giữ nguyên vẹn nghĩa của từ này chúng tôi dùng từ “Brainstorming” thay vì “Động não”. Brainstorming là kỹ thuật hội ý do một nhóm người thực hiện nhằm tìm ra lời giải cho vấn đề nào đó bằng các góp nhặt tất cả ý kiến của nhóm người này nảy sinh trong cùng một thời gian theo một nguyên tắc nhất định