Mô hình tham chiếu hệ thống mở OSI là gì?

1. Khái niệm về hệ thống mở OSI Mô hình OSI (Open system interconnection – Mô hình kết nối các hệ thống mở) là một thiết kế dựa vào nguyên lý tầng cấp, lý giải một cách trừu tượng kỹ thuật kết nối truyền thông giữa các máy vi tính và thiết kế giao thức … Đọc tiếp Mô hình tham chiếu hệ thống mở OSI là gì?