Tổng hợp video hướng dẫn về big data Hadoop

Xem thêm: Hadoop là gì

Dưới đây là tổng hợp các video về Hadoop:

 • What is Hadoop
 • Hadoop tutorial video
 • Hive tutorial
 • HDFS tutorial
 • HBase tutorial
 • Pig tutorial
 • Hadoop architecture
 • MapReduce tutorial
 • YARN tutorial
 • Hadoop use-cases
 • Hadoop interview questions and answers and more

Big Data Hadoop Tutorial Videos

Viết một bình luận