Vai trò của BA trong phát triển phần mềm (SDLC)

Quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life cycle– SDLC) bao gồm một chuỗi các bước thực hiện trong công ty phần mềm để cung cấp một dự án phần mềm. Các bước gồm: Khởi tạo, lên kế hoạch, thu thập yêu cầu, thiết kế, phát triển, kiểm thử,  triển khai và bảo trì.

KHỞI TẠO VÀ LÊN KẾ HOẠCH

Bước khởi tạo được bắt đầu khi khách hàng đưa ra ý tưởng về phần mềm cho đội ngũ nhân viên kinh doanh của công ty, sau đónhân viên kinh doanh báo cáo cho người quản lý dự án (Project Manager  – PM), người phân tích nghiệp vụ (Business Analyst – BA) và kiến trúc sư phần mềm (Technical architect – TA). Điều đầu tiên mà họ bàn đến đó là:

  • Tính khả thi của dự án?
  • Lợi ích dự án đem lại?
  • Những rủi ro kỹ thuật trong dự án?

Sau khi phân tích chi tiết, nhóm thực hiện dự án chuẩn bị 1 bản: đề nghị mời thầu (Request For Proposal – RFP), trong đó giải thích chi tiết về dự án và chuyển đến cho nhân viên kinh doanh, họ sẽ bổ sung chi phí,  lịch trình giao dự án và gửi cho khách hàng. Khi khách hàng đồng ý, nhân viên kinh doanh chuẩn bị bản phác thảo dự án (Statement Of Work – SOW) và chuyển đến khách hàng để ký kết những thỏa thuận trong bản phác thảo. Sau khi thoả thuận thành công,  bản phác thảo dự án được chuyển đến cho PM. PM sẽ chuẩn bị bản kế hoạch dự án, giải thích những điểm chi tiết về các mốc quan trọng của dự án, chu kì công việc và thời gian kết thúc của từng giai đoạn trong suốt quá trình phát triển dự án.

Xem thêm   Business Analyst là gì và làm những gì?


PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Đây là giai đoạn quan trọng của dự án được thực hiện bởi BA, nếu có bất cứ điều gì diễn ra không đúng sẽ dẫn đến thất bại cho dự án. Người BA sẽ tổ chức các cuộc  họp với khách hàng và bắt đầu khảo sát các yêu cầu  của dự án, được gọi là  Thu thập yêu cầu (Requirement gathering hay Requirement Elicitation). Việc khảo sát khách hàng có thể thực hiện bằng cách gọi điện thoại, gửi E-mail,  gặp mặt trực tiếp, hoặc  qua các cuộc thảo luận lấy yêu cầu. Sau đó, những thông tin khảo sát được sẽ tài liệu hoá bằng Microsoft Word hoặc những phần mềm tương tự giúp cho việc thể hiện các Use Cases(UC), Use Case Diagram(UCD), Activity Diagram(AD), Data Flow Diagram(DFD).

 

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN

Giai đoạn thiết kế được thực hiện bởi TA, họ tập trung vào việc thiết kế cơ sở dữ liệu, BA không có vai trò gì trong giai đoạn thiết kế này. Nhưng trong giai đoạn phát triển phần mềm, người phát triển phần mềm viết code dựa trên những yêu cầu mà BA cung cấp. Người BA nên có những cuộc họp thường xuyên với người phát triển phần mềm để làm rõ vấn đề, đảm bảo rằng dư án đang đi đúng hướng. Khi việc phát triển phần mềm hoàn thành, người phát triển phần mềm sẽ kiểm thử, trước khi đến bước kiểm tra chất lượng. Tại bước Kiểm tra chất lượng, những tình huống kiểm thử cho chất lượng dự án được thực hiện bằng cách kiểm tra các yêu cầu của khách hàng và kết quả của dự án, trong trường hợp có lỗi thì gửi trả về và tiến hành sửa chữa.

Xem thêm   BUSINESS ANALYST & PROJECT MANAGER – SONG HÀNH HAY ĐỐI ĐẦU?

KIỂM THỬ VÀ TRIỂN KHAI

Trong giai đoạn này, dự án được gửi cho bộ phận kiểm thử (User Acceptance Testing), khi đó, BA sẽ  tiến hành cuộc họp với khách hàng và khách hàng thực hiện kiểm tra, nếu xảy ra lỗi thì gửi lại cho nhóm phát triển phần mềm chỉnh sửa, ngược lại, nếu khách hàng chấp nhận thì phiên bản thử nghiệm (hay còn gọi phiên bản BETA) được triển khai cho khách hàng.

Đó là những vai trò chính của người phân tích nghiệp vụ trong QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM.

Tham khảo: http://www.bacs.vn/vi/blog/kien-thuc/vai-tro-cua-nguoi-phan-tich-nghiep-vu-trong-sdlc-435.html

Viết một bình luận