Video giới thiệu Amazon Elasticsearch Service (ES)

Introduction to Amazon Elasticsearch Service (ES)

Amazon Elasticsearch là hệ thống một tìm kiếm và phân tích (mã nguồn mở) phổ biến cho các trường hợp sử dụng như phân tích log, ứng dụng giám sát thời gian thực, và nhấp vào phân tích dòng. Amazon Elasticsearch dịch vụ quy định tất cả các nguồn lực cho cluster của bạn và khởi chạy nó. Dịch vụ này sẽ tự động phát hiện và thay thế những nút Elasticsearch hỏng, giảm chi phí liên quan đến cơ sở hạ tầng tự quản lý và phần mềm Elasticsearch.

elasticsearch45_ddb-elasticsearch-arch

poshmark-arch-diagram

Viết một bình luận