Bảng giá sử dụng AWS Lambda

Xem chi tiết tại đây: https://aws.amazon.com/lambda/pricing/

Tính theo Request

Lambda tính một request mỗi lần nó bắt đầu thực hiện để đáp ứng với một thông báo sự kiện hoặc gọi cuộc gọi, bao gồm  cả thử nghiệm gọi từ bàn điều khiển. Bạn bị tính phí cho tổng số request trên tất cả các chức năng của bạn.

Tính theo Duration và Memory

Duration được tính từ thời gian mã của bạn bắt đầu thực hiện cho đến khi nó trả về hoặc chấm dứt khác, được làm tròn đến 100ms gần nhất. Giá phụ thuộc vào số lượng bộ nhớ mà bạn phân bổ cho chức năng của bạn.

Lambda miễn phí bao gồm 1M request miễn phí mỗi tháng và 400.000 GB giây tính thời gian mỗi tháng.

Bảng giá AWS Lambda

Bạn có thể tham khảo chi tiết về giá theo Duration bên dưới:

bang gia aws lambda theo memory va duration

Viết một bình luận