Triển khai NodeJs lên AWS Lambda

AWS Lambda là gì? Một dịch vụ của Amazon

Bảng giá sử dụng AWS Lambda

Tạo ra một service mới

Tạo ra service mới, sử dụng Node.js template, cần chỉ rõ tên và đường dẫn cho service cần tạo. File cấu hình .yml sẽ được tạo trong folder đích, và bạn sẽ chuyển vào folder để bắt đầu sử dụng (cd my-service)

# Create a new Serverless Service/Project
$ serverless create --template aws-nodejs --path my-service
# Change into the newly created directory
$ cd my-service

Triển khai, test và gỡ bỏ

  1. Triển khai lên AWS Lambda

Khi bạn có thay đổi với funtion, event hoặc tài nguyên dự án trong serverless.yml hoặc đơn giản bạn muốn đưa hết mọi thay đổi trong service lên aws lambda cùng một lúc.

serverless deploy -v
  1. Triển khai theo function

Sử dụng cách này giúp upload nhanh chóng và pháp triển nhanh hơn.

serverless deploy function -f hello
  1. Gọi function

Gọi một function và nhận log.

serverless invoke -f hello -l
  1. Tập hợp các log của một Function

Mở lên một tab riêng trong console và gộp tất cả log cho một function cụ thể bằng lệnh sau:

serverless logs -f hello -t

Xóa bỏ

Nếu tại 1 thời điểm, bạn không cần dùng tới service, bạn có thể chạy lệnh sau để gỡ bỏ các function, event và tài nguyên đã được tạo, và đảm bảo rằng bạn không bị chịu thêm bắt kỳ khoản phí nào nữa.

serverless remove

Xem thêm tại Serverless Framework Guide

Viết một bình luận