WordPress .htaccess dùng 2 tên miền và tránh lỗi No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header

Giả sử có tên miền chính là shop.vn6.vn, tên miền phụ là vn6.vn sẽ hiện thị sub url của tên miền chính. Bên cạnh đó, khi truy cập 1 số file như font, css, js từ tên miền phụ sẽ báo lỗi No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header, tất cả chúng ta cần là sử dụng đoạn code sau vào file .htaccess

# vn6.vn to shop.vn6.vn
RewriteRule http://vn6.vn/(.*)$ https://shop.vn6.vn/$1 [L,R=301]
RewriteRule https://vn6.vn/(.*)$ https://shop.vn6.vn/$1 [L,R=301]
# 'Access-Control-Allow-Origin' header
<IfModule mod_headers.c>
  <FilesMatch "\.(ttf|ttc|otf|eot|woff|woff2|font.css|css|js)$">
    Header set Access-Control-Allow-Origin "vn6.vn"
  </FilesMatch>
</IfModule>

Tham khảo về lỗi No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header https://crunchify.com/how-to-fix-access-control-allow-origin-issue-for-your-https-enabled-wordpress-site-and-maxcdn/

Viết một bình luận