Sự khác biệt giữa npm –save và –save-dev

Chú ý: –save hiện là tùy chọn mặc định, kể từ NPM 5. Do đó, nó không còn cần thiết một cách rõ ràng nữa. Có thể chạy cài đặt npm mà không cần –save để đạt được kết quả tương tự.

Theo mặc định, NPM chỉ cần cài đặt một gói trong node_modules. Khi bạn đang cố gắng cài đặt các phần phụ thuộc cho ứng dụng / mô-đun của mình, trước tiên bạn cần phải cài đặt chúng (lưu vào node_modules), sau đó thêm chúng vào phần phụ thuộc của package.json.

  • –save-dev thêm gói của bên thứ ba vào các phụ thuộc phát triển của gói (package’s development dependencies). Nó sẽ không được cài đặt khi ai đó chạy npm install trực tiếp để cài đặt gói của bạn. Nó thường chỉ được cài đặt nếu ai đó sao chép kho lưu trữ nguồn của bạn trước và sau đó chạy cài đặt npm trong đó.
  • –save thêm gói của bên thứ ba vào các gói phụ thuộc của gói. Nó sẽ được cài đặt cùng với gói bất cứ khi nào ai đó chạy gói cài đặt npm.

Tham khảo: https://stackoverflow.com/questions/22891211/what-is-the-difference-between-save-and-save-dev

Viết một bình luận