Thay đổi tên miền của website WordPress bằng file .htaccess

Có 2 nơi cần thay đổi thông tin:

Cập nhật tên miền mới trong Setting của WordPress Setting >> General

Cập nhật file htaccess để thay đổi tên miền của website

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^olddomain\.com$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.olddomain\.com$
RewriteRule (.*)$ http://newdomain.com/$1 [R=301,L]
</IfModule>

Giải thích: giả sử tên miền cũ gồm olddomain.com và www.olddomain.com, cần chuyển sang tên miền newdomain.com

Tham khảo:

Viết một bình luận