Hướng dẫn Cài đặt React Native

Xem thêm: Từng bước cài đặt React Native trên window 10

Các bước cài đặt React Native trên môi trường Windows cho Android

1. Download và cài đặt các công cụ cần thiết

2. Thêm biến môi trường JDK & Android SDK

 • Java SDK: Windows → Search → System → Advanced System Settings → Environment variables → New
JAVA_HOME: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_111
 • Android SDK: tạo biến tương tự như JAVA_HOME.
ANDROID_HOME: C:\Users\enqtran\AppData\Local\Android\Sdk  

Lưu ý: là tên enqtran sẽ là tên user máy tính của các bạn nhé. Nên cài đặt môi trường Path luôn cho jdk và android sdk, build-tool.

3. Cấu hình Android Virtual Device

 • Mở Android Studio
 • Download các thành phần cần thiết cho Android 6.0 (Marshmallow).
 • Thành phần cần có: Google APIs, Intel x86 Atom System Image, Intel x86 Atom_64 System Image,Google APIs Intel x86 Atom_64 System Image, Android SDK Build-Tools 23.0.1, HAXM
 • Tạo một Android Studio project ( sau nay tạo project React native rồi thì sẽ mở thư lục android trong source react native ) .
 • Tạo Android Virtual Device: Manage AVD → Create
 • Chạy Android Virtual Device

4. Cài đặt React Native

Các bạn chạy các lệnh như sau trên CMD Window

 • npm install -g react-native-cli
 • react-native init NameProject
 • cd  NameProject
 • react-native start
 • react-native run-android
 • react-native run-ios

Sau khi cài đặt những bước trên thì trên máy ảo Android sẽ xuất hiện màn hình như sau là thành công

Tổng kết:

– Phần cài đặt cũng không quá khó khăn tuy nhiên có một lưu ý là các bạn nhớ cài đặt đủ những thành phần được yêu cầu và cài đặt môi trường cho no chuẩn xác. Khi cài xong Android Studio nên download đầy đủ các thành phần hỗ trợ Android 6.0 trong SDK Manager. Chạy máy ảo Android lên rồi mới chạy các lệnh CMD tảo project.

Tham khảo:

https://enqtran.com/cac-buoc-cai-dat-react-native-tren-windows/

https://devtayto.com/bai-1-huong-dan-cai-dat-react-native-tren-window/

https://techtalk.vn/hoc-react-native-tu-co-ban-den-nang-cao-phan-1-huong-dan-cai-dat-va-chay-hello-world.html

Viết một bình luận