Tìm hiểu về thư viện animate.css

Animate.css là gì?

Animate.css là một thư viện các hình ảnh động đa trình duyệt, sẵn sàng sử dụng để sử dụng trong các dự án web của bạn. Tuyệt vời để nhấn mạnh, trang chủ, thanh trượt và gợi ý hướng dẫn sự chú ý.

Cài đặt và sử dụng

Cài đặt Animate.css

Install with npm:

$ npm install animate.css --save

with yarn:

$ yarn add animate.css

or add it directly to your webpage using a CDN:

<head>
  <link
    rel="stylesheet"
    href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/animate.css/4.1.1/animate.min.css"
  />
</head>

Sử dụng animate.css

<h1 class="animate__animated animate__bounce">An animated element</h1>

Tham khảo 1 số cách sử dụng khác tại đây

Một số class hỗ trợ: tốc độ, lặp

<div class="animate__animated animate__bounce animate__delay-2s">Example</div>
<div class="animate__animated animate__bounce animate__faster">Example</div>
<div class="animate__animated animate__bounce animate__repeat-2">Example</div>

Thực hành animate.css

Viết một bình luận