Học và thực hành Bootstrap 4 online

Thực hành là chì khóa của thành công!

Tìm hiểu về các ví dụ của bootstrap 4 tại đây:

Học Bootstrap 4 từ A tới Z

Code bootstrap online chỉ với trình duyệt, link css và js của bootstrap đã được nhúng sẵn

https://codepen.io/Stafie/pen/xxVOmqW

Viết một bình luận