WordPress plugin: Variation Swatches for WooCommerce, tạo các thuộc tính sản phẩm như màu sắc …

Các thuộc tính sản phẩm cho WooCommerce thay đổi màu sắc đẹp, hình ảnh và các mẫu biến thể nút cho các thuộc tính sản phẩm WooCommerce.

Link plugin: https://wordpress.org/plugins/woo-product-variation-swatches/

Variation swatches
Advance Settings

Viết một bình luận