WordPress plugin: WooCommerce Subscriptions, tạo logic thanh toán hàng tuần, hàng tháng .. cho sản phẩm

Bổ sung tính năng trả tiền sản phẩm hàng tuần, hàng tháng … dạng Subscription.

Link plugin: https://woocommerce.com/products/woocommerce-subscriptions/

Link hướng dẫn: http://docs.woocommerce.com/documentation/plugins/woocommerce/woocommerce-extensions/woocommerce-subscriptions/

Viết một bình luận