WordPress plugin: Woocommerce Single Product Page Customizer , thiết kế trang sản phẩm

Chèn nội dung vào các vị trí (hook) trang Single Product.

Link plugin: https://wordpress.org/plugins/woo-single-product-page-customizer/

Setting page.
Position Guide Image.

Viết một bình luận