Một số câu hỏi phỏng vấn về Node.js

Node.js không chỉ được dùng ở mỗi backend, mà cũng có thể được dùng ở cả frontend, vì vậy, nó đã trở thành một phần rất quan trọng của hệ sinh thái web. Điều này nghĩa là sẽ thật hữu ích cho một nhà phát triển Node.js làm quen với vai trò của công nghệ này cho từng môi trường Javascript khác nhau. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng đề cập đến một vài câu hỏi và trả lời cho một vài khía cạnh của Node.js.

Node.js là gì?

Node.js Là môi trường thực thi Javascript được dựa trên V8 engine. Nó cho phép chạy Javascript bên ngoài trình duyệt, cụ thể ở đây là trong một web server.

Node phù hợp với gì nhất?

Node.js phù hợp nhát khi xử lý đa kết nối với độ phức tạp của chu kỳ thấp, dựa vào cơ chế luồng đơn yêu cầu giải phóng các vòng lặp sự kiện ngay khi có thể. Điều đó làm cho Node.js là một sự lựa chọn lý tưởng cho microservices và ứng dụng thời gian thực.

Xem thêm   Sự khác biệt giữa npm --save và --save-dev

npm là gì?

npm là viết tắt của Node.js Package Manager. Nó bao gồm một giao diện dòng lệnh cho phép chúng ta truy cập gói đã được đăng ký public và private online.

Làm thế nào xây dựng ứng dụng Node.js từ ban đầu?

Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc tạo thư mục project. Sau đó, di chuyển đến folder đó trong dòng lệnh và chạy npm init. Cuối cùng, chúng ta tiếp tục các bước để nhập đủ các thông tin cần thiết.

npm install dùng để làm gì?

Nó sẽ cài đặt các thư viện phụ thuộc trong file package.json

Làm thế nào để cài đặt một thư viện vào trong Node.js?

npm install name-of-the-library sẽ giúp cài đặt thư viện và thêm nó vào như một phụ thuộc – dependency. Nếu chúng ta thêm tham số --save-dev, nó sẽ nằm trong devDependency.

Làm thế nào để tạo một script bất kỳ?

Chúng ta đi đến file package.json và thêm script bất trong mục scripts. Sau đó chúng ta chạy script trong terminal và chạy npm run tên-script

Có thể tạo một ứng dụng Frontend với Node.js?

Trình duyệt không thể chạy một ứng dụng Node.js, nhưng bạn có thể sử dụng một vài công cụ như webpack, hay Parcel để đóng gói code và chuyển nó vào trong một công cụ khác để trình duyệt có thể chạy. Hiện nay, khá là phổ biến khi sử dụng môi trường Node.js để xây dựng ứng dụng front-end. Một ví dụ về Node.js được dùng ở frontend đó là Electron framework, nó đã tận dụng sức mạnh của cả Node.js và chromium để tạo ra các ứng dụng native, ví dụ như VS code.

Bạn có thể chỉ ra 3 framwork phổ biến của Node.js?

Express.js có thể là framwork phổ biến nhát hiện nay. Koajs thì có thể là framwork nhanh nhất và Sails.js hoạt động hiệu quả nhất cho các ứng dụng liên lạc thời gian thực 2 chiều có sử dụng socket.io.

Xem thêm   NPM là gì? Sử dụng NPM như nào?

Express.js hiệu quả với cái gì?

Express.js làm cho việc tạo routes thật sự dễ dàng với ứng dụng web, nhờ vậy đó là lựa chọn tuyệt vời cho việc tạo REST API. Nó khá là mềm dẻo và dễ dùng, và với kiến trúc trung gian – middleware, thì giúp cho hệ thống trở nên đơn giản và dễ dàng mở rộng.

Crypto là gì?

Crypto là một thư viện Node.js cung cấp chức năng mật mã để đáp ứng với các công việc như mã hóa và giải mã mật khẩu.

Chúng ta có thể kiểm soát phạm vi – scope toàn cụ và cục bộ trong Node.js như thế nào?

Không giống như Javascript bên phía client, trong Node.js, các biến được đinh nghĩa với var với scope lớn nhất không phải là toàn cục, chúng chỉ là cục bộ và nằm trong module mà chúng được khai báo. Trên trình duyệt, chúng ta có thể truy cập đối tượng window và các biến toàn cục nằm trong đó, và Node.js có một đối tượng cho việc đó gọi là global.

Node.js có thể truy cập được file hệ thống hay không?

Có, chúng ta có thể tận dụng module fs để đọc, ghi, copy và xóa các file và thư mục.

non-blocking nghĩa là gì?

Nó nghĩa là một đoạn code vd như hàm bất đồng bộ, được lập lịch để chạy cho chu kỳ tiếp theo của vòng lặp sự kiện, do đó, cho phép các đoạn code còn lại tiếp tục chạy.

Vòng lặp sự kiện là gì và hoạt động như thế nào?

Vòng lặp sự kiện – event loop giúp cho Node.js có khả năng bất đồng bộ. Nó lập lịch thức thi của một tập 5 giai đoạn trong một vòng lặp.

  • Giai đoạn 1 chạy lịch setTimeout và chạy callback setinterval.
  • Giai đoạn 2 sẽ chạy callback IO đã được lập lịch để chạy vào chu kỳ hiện tại.
  • Giai đoạn 3 sẽ quyết định các sự kiện sẽ được thực thi tại chu kỳ tiếp theo.
  • Giai đoạn thứ tư là chạy callback setimmedia().
  • Và cuối cùng là chạy tất cả callback close.
Xem thêm   Các framework NodeJS phổ biến

Hàm bất đồng bộ có phải chạy song song?

Không, một hàm bất đồng bộ sẽ thực thi vòng lặp sư kiện kế tiếp trong khi một tiến trình song song sẽ chạy trong tiến trình hoặc luồng của chính nó

Node.js có phải là đa luồng?

Một tiến trình Node.js chạy trong một luồng đơn, nhưng chúng ta có thể sử dụng modulde child_process để chạy đa tiến trình song song hay trong Worker để chay đa luồng.

Module child_process là gì?

Module child_process cho phép chúng ta tạo và xử lý các tiến trình con. Đó là các tiến trình độc lập chạy trong chính CPU của nó và giúp chúng ta khả năng truy cập vào các câu lệnh hệ thống.

Sự khác nhau giữa web worker và luồng worker?

Web worker được thực hiện trong browser và worker thread được thực hiện trong Node.js. Cả 2 cùng giải quyết chung 1 vấn đề, đó là cung cấp khả năng xử lý song song. Worker thread API dựa trên sự thực thi của web worker.

Ưu điểm khi dùng worker thread với một child process?

Trong khi một tiến trình con chạy trong chính tiến trình của nó với một không gian bộ nhớ của chính nó thì worker thread là một thread nằm trong một tiến trình mà có thể chia sẻ bộ nhớ với thread chính. Điều đó giúp tránh dữ liệu lãng phí.

Bạn có thể tạo một kết nối thời gian thực 2 chiều với client qua HTTP?

Chúng ta có thể sử dụng WebSocket. Có nhiều thư viện như socket.io và SignalR hỗ trợ việc đơn giản điều đó. Chúng thậm chí cung cấp cho các client khả năng bắt lỗi và thay thế nếu WebSocket không phù hợp với trình duyệt.

Tham khảo: https://viblo.asia/

Viết một bình luận